پمپ هیدرولیک

خلاصه توضیحات:

پمپ هیدرولیک اصلی ترین جزء سیستم هیدرولیک می باشد که توان مکانیکی را که از طریق احتراق داخلی یا بوسیله موتورهای الکتریکی تامین می شود را به توان هیدرولیکی تبدیل می کند. پمپ ایجادکننده جریان سیال می باشد و سطح فشار ایجاد شده به میزان بار مقاومی که توسط عملگر سیستم هیدرولیک بر آن غلبه می شود، بستگی دارد.

توضیحات محصول

پمپ هیدرولیک اصلی ترین جزء سیستم هیدرولیک می باشد که توان مکانیکی را که از طریق احتراق داخلی یا بوسیله موتورهای الکتریکی تامین می شود را به توان هیدرولیکی تبدیل می کند. پمپ ایجادکننده جریان سیال می باشد و سطح فشار ایجاد شده به میزان بار مقاومی که توسط عملگر سیستم هیدرولیک بر آن غلبه می شود، بستگی دارد.

پمپ جابجایی مثبت به ازاء هر دور چرخش محور پمپ، حجم مشخصی از سیال را به سیستم هیدرولیک ارسال می کند. پمپ جابجائی مثبت (دبی ثابت و متغییر ) شامل انواع مذکور در ذیل می باشد:

    پمپ دنده ای هیدرولیک
    پمپ پره ای هیدرولیک
    پمپ پیستونی (پمپ پیستونی محوری و شعاعی) هیدرولیک

 در انتخاب پمپهاي با جابجايي ثابت موارد ذيل بايد در نظر گرفته شود:

    قطر دهانه هاي پمپ

    فشار كاري در خروجي پمپ

    فشار كاري در ورودي پمپ

    سرعت دوران پمپ

    حجم جابجايي روغن

    دبي موثر

    توان موتور محرك پمپ

    دماي كاري روغن

    درجه ويسكوزيته

    فيلتراسيون