منیفولد

خلاصه توضیحات:

جهت اتصال و استقرار صحیح ادوات ابزار دقیق در محل نصب از منیفولد ها استفاده می شود. با توجه به فشار سیستم ، نحوه قرارگیری و نوع سیال سیستم ، منیفولدها با اشکال ، ابعاد و جنس های مختلفی ساخته می شوند…

توضیحات محصول

جهت اتصال و استقرار صحیح ادوات ابزار دقیق در محل نصب از منیفولد ها استفاده می شود.
با توجه به فشار سیستم ، نحوه قرارگیری و نوع سیال سیستم ، منیفولدها با اشکال ، ابعاد و جنس های مختلفی ساخته می شوند…

تقسیم بندی منیفولد ها بر اساس تعداد ورودی و خروجی:
منیفولد یکراهه One way manifold
منیفولد دو راهه Two way manifold
منیفولد سه راهه Three way manifold
منیفولد پنج راهه Five way manifold و…

انواع این منیفولدها با مارکهای مختلف اعم از:
SWAGWLOG
PARKER
ROSEMOUNT
WEELOK
SCHNEIDER و … قابل عرضه می باشند.