عملگر هیدرولیک

خلاصه توضیحات:

عمل کننده های هیدرولیک شامل انواع سیلندر و هیدروموتورهائی است که به کمک نیروهای هیدروستاتیکی منجر به حرکت و جابجائی میشوند .

توضیحات محصول

عمل کننده های هیدرولیک شامل انواع سیلندر و هیدروموتورهائی است که به کمک نیروهای هیدروستاتیکی منجر به حرکت و جابجائی میشوند . اکچوئیتور های هیدرولیک بیشتر در مواردی که نیاز به نیروی بالا و جابجائی کم میباشد مورد و همچنین سرعت کم مورد استفاده قرار میگیرد .

اکچوئیتور هیدرولیکی به دو دسته خطی و گردشی یا لینیر و روتاری تقسیم میشوند . نمونه های خطی نظیر سیلندرهای هیدرولیک و نمونه های گردنده نظیر هیدروموتورها باعث انتقال نیرو و انرژی در مسیر مورد نظر میگردند .