شیر سماوری

خلاصه توضیحات:

گاهی در صنعت باید جریان به سرعت وارد مدار گردد و یا اینکه سریعا از مدار خارج شود در چنین حالتی استفاده از شیر کشویی و یا سوپاپی چندان منطقی نیست به همین دلیل ازشیر سماوری یا پلاگ ولو استفاده میکنند چرا که با چرخش نود درجه ای دسته شیر عمل باز و بسته شدن به راحتی انجام می گیرد.

توضیحات محصول

گاهی در صنعت باید جریان به سرعت وارد مدار گردد و یا اینکه سریعا از مدار خارج شود در چنین حالتی استفاده از شیر کشویی و یا سوپاپی چندان منطقی نیست به همین دلیل ازشیر سماوری یا پلاگ ولو استفاده میکنند چرا که با چرخش نود درجه ای دسته شیر عمل باز و بسته شدن به راحتی انجام می گیرد.

بندآور شیرهای سماوری ممکن است به حالت مخروط ناقص و یا استوانه باشد که از درون آن مجرایی تعبیه شده است .هرگاه این مجرا در جهت مسیر عبور جریان قرار گیرد ، جریان را از خود عبور داده و با یک چرخش نود درجه دسته به عقب جریان مسدود می گردد .

یکی از مزیت های شیر سماوری سرعت عمل بالای این شیرها می باشد. نام لاتیت پلاگ ولو در واقع همان شیر سماوری می باشد.